Klauzula newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną newslettera:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Da Vinci z siedzibą z siedzibą w Brodnicy, adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 10/A, 87-300 Brodnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787332, posiadającą NIP: 8741795020 oraz REGON: 383412898 zwana dalej: „Administratorem”.
Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email fundacjainstytutdv@gmail.com, telefonicznie pod numerem 518 910 710 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, która może być w dowolnym momencie wycofania, co jednakże pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, adres-email.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji działań statutowych oraz podmioty świadczące usługi IT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.