Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA
Proszę o zapoznanie się z regulaminem newslettera, zasadami dostarczenia oraz świadczenia tej usługi przez Fundację.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: fundacjainstytutdv@gmail.com.
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
Operatorem Usługi jest Fundacja Instytut Da Vinci z siedzibą z siedzibą w Brodnicy, adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 10/A, 87-300 Brodnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787332, posiadająca NIP: 8741795020 oraz REGON: 383412898.
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
§ 2. Przedmiot usługi
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące nowości oraz projektów organizowanych przez Fundację Instytut Da Vinci.
Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
Użytkownik akceptując warunki poniższego regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.
§ 3. Warunki korzystania
Usługa Newsletter jest bezpłatna.
Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania danych prawdziwych i jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania danych cudzych bez ich zgody.
Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
§ 4. Czas trwania usługi
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail fundacjainstytutdv@gmail.com, poprzez automatyczną rezygnację lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu §1 Regulaminu.
Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
§ 5. Dane osobowe
Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – obrona przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
§ 6. Reklamacje
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy fundacjainstytutdv@gmail.com, lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.