Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI
§1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Fundacja – Fundacja Instytut Da Vinci z siedzibą w Brodnicy, adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 10/A, 87-300 Brodnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787332, posiadającą NIP: 8741795020 oraz REGON: 383412898 Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Darowizn na rzecz Fundacji przy użyciu Serwisu pośrednictwa finansowego. Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej. Serwis pośrednictwa finansowego: jeden z następujących serwisów pośrednictwa finansowego, za pomocą którego Darczyńca może udzielić na rzecz Fundacji Pomocy: payu.pl. Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach Pomocy. Pomoc – Darowizna przekazana na rzecz Fundacji przez Darczyńcę.

§2
Zasady Pomocy na rzecz Fundacji

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Pomocy przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w formie darowizny przekazanej przez Darczyńcę, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego. Darczyńca, który zamierza wesprzeć działalność statutową Fundacji może wejść na stronę Fundacji (https://fundacja-davinci.pl/) i „kliknąć” zakładkę „pomagam i
wpłacam”.

3. Następnie, po „kliknięciu” „pomagam i wpłacam”, Darczyńca zostanie przekierowany do podstrony, na której Darczyńca może dokonać wyboru płatności Darowizny.

 1. Po dokonaniu wyboru płatności, Darczyńca zostanie poproszony o uzupełnienie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail oraz o wskazanie celu Darowizny (opcjonalnie). Darczyńca nie musi wskazywać celu Darowizny. Fundacja nie przetwarza wyżej wskazanych danych osobowych Darczyńcy, a ich podanie jest niezbędne w celu umożliwienia przejścia do strony internetowej Serwisu pośrednictwa finansowego.
 2. Po uzupełnieniu wskazanych powyżej danych osobowych oraz celu Darowizny (opcjonalnie), a także zaznaczeniu koniecznych oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności, Darczyńca powinien „kliknąć”

przycisk „wpłacam i pomagam”. Następnie Darczyńca zostanie przekierowany do strony internetowej Serwisu pośrednictwa finansowego gdzie ten operator pośrednictwa w płatnościach finansowych poprosi Darczyńcę o uzupełnienie niezbędnych danych w celu uruchomienia Pomocy na rzecz Fundacji. Wszystkie wyżej wskazane dane podane przez Darczyńcę są przetwarzane przez Serwis pośrednictwa finansowego i nie podlegają przetwarzaniu przez Fundację. Numer kraty Darczyńcy nie podlega ujawnieniu Fundacji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Dane karty Darczyńcy będą przechowywane przez Serwis pośrednictwa finansowego.

 1. Środki przekazane przez Darczyńcę w ramach Pomocy, podlegają przekazaniu przez Serwis pośrednictwa finansowego na rachunek bankowy Fundacji.
 2. Fundacja gwarantuje, że jej strona internetowa korzysta z zabezpieczenia w postaci szyfrowanego protokołu.

8. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizn na rzecz Fundacji, z wykorzystaniem Serwisu pośrednictwa finansowego, będą rozpatrywane przez Fundację zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.

§3 Reklamacje

1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych Pomocą na rzecz Fundacji, przy wykorzystaniu Serwisu pośrednictwa finansowego.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: fundacjainstytutdv@gmail.com, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie

pisemnej.

 1. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 3. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego , rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w

regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§4
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w na stronie Fundacji.

3. Zmiany wchodzą w życie wobec Darczyńców z chwilą zamieszczenia na stronie

internetowej Fundacji zmienionego Regulaminu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2023 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.